پیستون 709


پیستون کمپرسور ۷۰۹  مناسب برای انواع ماشین الاتی که کمپرسور انها ۷۰۹باشد قابل نصب است  مانند پژو۴۰۵وسمندوپارس ودناوانواع کامیون
  • پیستون کمپرسور 709:برند پوکا
  • :
  • :
  • :
  • :

پیستون کمپرسور ۷۰۹  مناسب برای انواع ماشین الاتی که کمپرسور انها ۷۰۹باشد قابل نصب است 

مانند پژو۴۰۵وسمندوپارس ودناوانواع کامیون

عنوانشرح
پیستون کمپرسور 709برند پوکا