ترمستات


خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جا س شده ترموازیستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن...
  • ترموستات یورو 4:ساخت چین
  • :
  • :
  • :
  • :

خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جا س شده

ترموازیستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن اواپراتور میباشد  

علایم خرابی ترموستات هم کار کردن زیا کمپرسور و یخ زدن اواپراتور که باعث کاهش پرتاب باد میشود و یا قطع زود هنگام کمپرسور که به اندازه کافی داخل کابین سردشود نمی

عنوانشرح
ترموستات یورو 4ساخت چین

معمولا همه خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جا سازی شده

ترموستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن اواپراتور میباشد  

علایم خرابی ترموستات هم کار کردن زیا کمپرسور و یخ زدن اواپراتور که باعث کاهش پرتاب باد میشود و یا قطع زود هنگام کمپرسور که به اندازه کافی داخل کابین سردشود نمیشود