متور فن و بلیور 848


  • ساخت چین:شرکت پوکا
  • :
  • :
  • :
  • :

عنوانشرح
ساخت چینشرکت پوکا

فن مخصوص کولر و بخاری های دست ساز و اواپراتور های 223و848و404و .............................................