سیل یا کاسنمداصل


کاسه نمد کولر خودرو : کاسه نمد یا درزگیر جدا سازی دو قطعه که حرکت دورانی دارند و یا در حالت ساکن اند می باشد.
به کاسه نمد اصطلاحا آب بند نیز گفته می شود.  
  • کاسنمد تایوانی:مخصوص کمپرسور کولر
  • :
  • :
  • :
  • :

کاسه نمد کولر خودرو :
کاسه نمد یا درزگیر جدا سازی دو قطعه که حرکت دورانی دارند و یا در حالت ساکن اند می باشد.
به کاسه نمد اصطلاحا آب بند نیز گفته می شود.

 

عنوانشرح
کاسنمد تایوانیمخصوص کمپرسور کولر

کاسه نمدها در معرض تحرک و ضربه های شفت و محیط قرار دارند.
پس برای جلوگیری از پوسیدگی و فرسودگی، اجزاء آن از فلز تفلون ساخته می شود.
کاسه نمد از سه جزء اصلی واشر، فنر و نمد تشکیل شده است.
که فنر حالت کشسانی به کاسه نمد داده تا از نشست سیال در آن جلوگیری و همچنین قابل انعطاف باشد
کولر خودرو دارای اجزا محرک و دوار است و به همین خاطر نیاز به روغن کار و آب بندی دارد.
این کاسه نمد مخصوص کمپرسور کولر خودرو می باشد کی می توانید تهیه کنید.