ترموستات پژو


همه خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جاسازی شده ترموستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن...

همه خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جاسازی شده

ترموستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن اواپراتور میباشد  

علایم خرابی ترموستات هم کار کردن زیا کمپرسور و یخ زدن اواپراتور که باعث کاهش پرتاب باد میشود و یا قطع زود هنگام کمپرسور که به اندازه کافی داخل کابین سردشود نمیشود

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است

 

 

همه خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جاسازی شده

ترموستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن اواپراتور میباشد  

علایم خرابی ترموستات هم کار کردن زیا کمپرسور و یخ زدن اواپراتور که باعث کاهش پرتاب باد میشود و یا قطع زود هنگام کمپرسور که به اندازه کافی داخل کابین سردشود نمیشود