فن کولر و بخاری کامیون FAW


فن الکتریکی با گردش هوای داخل کابین  هوا را مطبوع مکند
  • ساخت چین:
  • :
  • :
  • :
  • :

فن الکتریکی با گردش هوای داخل کابین  هوا را مطبوع مکند

عنوانشرح
ساخت چین