ترموستات سمند


معمولا همه خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جا سازی  شده ترموستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو...
  • درجه1:مخصوص سمند
  • :
  • :
  • :
  • :

معمولا همه خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جا سازی  شده

ترموستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن اواپراتور میباشد  

علایم خرابی ترموستات هم کار کردن زیا کمپرسور و یخ زدن اواپراتور که باعث کاهش پرتاب باد میشود و یا قطع زود هنگام کمپرسور که به اندازه کافی داخل کابین سردشود نمیشه

عنوانشرح
درجه1مخصوص سمند

معمولا همه خودروها ترموستاتشان داخل کابین هست و ماشینهاییکه سیستم ایر کاندیشن  اتو ماتیک دارند معمولا دارای دو ترموستات میباشند که یکی روی اواپراتور و دیگری پشت داشبورد جا سازی  شده

ترموستات بعد از رسیدن دمای اواپراتور به صفر درجه کمپرسور ر ا خاموش میکند و این فرایند جهت جلو گیری از یخ زدن اواپراتور میباشد  

علایم خرابی ترموستات هم کار کردن زیا کمپرسور و یخ زدن اواپراتور که باعث کاهش پرتاب باد میشود و یا قطع زود هنگام کمپرسور که به اندازه کافی داخل کابین سردشود نمیشود