کندانسور سابکول دار تیباو کوییک


کندانسور مبرد داغ و پر فشار توسط کمپرسور به داخل کندانسور پمپاژ می شود  کندانسور دارای کنالهایی میباشد که در اطراف انها هواه با سرعت توسط فن جلوی خودرو جریان میافتدواز انجایی که حرارت همیشه از جسم گرم تر به جسم سرد تر انتقال مییابدمبرد مقداری از حرارت خود را به هوای خنک انتقال میدهد و...

کندانسور مبرد داغ و پر فشار توسط کمپرسور به داخل کندانسور پمپاژ می شود  کندانسور دارای کنالهایی میباشد که در اطراف انها هواه با سرعت توسط فن جلوی خودرو جریان میافتدواز انجایی که حرارت همیشه از جسم گرم تر به جسم سرد تر انتقال مییابدمبرد مقداری از حرارت خود را به هوای خنک انتقال میدهد و مبرد وقتی گرمای خود را از دست بدهد بهمایع تبدیل میشود

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است