ست ال نود ساندن


سه قطعه جلویی کمپرسور که شامل فولی و کلاج و مگنت را ست گفته میشود
  • ساخت چین :برند بستون
  • :
  • :
  • :
  • :

سه قطعه جلویی کمپرسور که شامل فولی و کلاج و مگنت را ست گفته میشود

عنوانشرح
ساخت چین برند بستون

   در صورت شکستن کلاج و یا ضعیف شدن حالت اهن ربایی مگنت باعث ایجاد استکاک بین پولی و کلاج میشود و در نتیجه داغ شدن بولبرینگ پولی .و خارج شدن روانکننده ها و گیر پاژ کردن پولی  که در صورت دیر تشخیص دادن حتی باعث پاره شدن تسمه نیز میشود